Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2547(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0251/2005

Συζήτηση :

PV 14/04/2005 - 16.3

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2005 - 17.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0138

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2005 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

17.3. Λαμπεντούσα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0251/2005, B6-0254/2005, B6-0262/2005, B6-0263/2005 και B6-0267/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0251/2005

(αντικαθιστά τιςB6-0251/2005, B6-0254/2005, B6-0262/2005 και B6-0263/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Pasqualina Napoletano, Martine Roure και Giovanni Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Lapo Pistelli, Sarah Ludford και Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Monica Frassoni και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Giusto Catania, Fausto Bertinotti, Marco Rizzo, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0138)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ζητεί ψηφοφορία με ΟΚ επί της τελικής ψηφοφρίας.

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0267/2005 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 5 Οκτωβρίου 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου