Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0169(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0217/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 13

Hlasovanie :

PV 06/07/2005 - 4.9
PV 06/07/2005 - 4.10

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0282

Zápisnica
Utorok, 5. júla 2005 - ŠtrasburgFinálna verzia

13. Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond *** - Kohézny fond *** - Európsky fond pre regionálny rozvoj ***I - Zriadenie európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) ***I - Európsky sociálny fond ***I - Európsky fond rybného hospodárstva * (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zakladajú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre regionálny rozvoj (COM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) (COM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde (COM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Správa o návrhu nariadenia Rady o Európskom fonde rybného hospodárstva (COM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis uviedol správu (A6-0177/2005).

Alfonso Andria uviedol správu (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava uviedol správu (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht uviedol správu (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda uviedol správu (A6-0216/2005).

David Casa uviedol správu (A6-0217/2005).

V rozprave vystúpil Alun Michael (úradujúci predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Hübner (členka Komisie), Vladimír Špidla (člen Komisie) a Joe Borg (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nathalie Griesbeck (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko) k správam A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 a A6-0217/2005 , Tadeusz Zwiefka (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko) k správe A6-0177/2005, Bogusław Sonik (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko) k správam A6-0177/2005 a A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko) k správam A6-0177/2005 a A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko) k správe A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko) k správe A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko) k správe A6-0184/2005, Gábor Harangozó (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko) k správe A6-0184/2005, Marta Vincenzi (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko) k správe A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko) k správe A6-0216/2005, Jim Higgins (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko) k správe A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo za skupinu PPE-DE, Constanze Angela Krehl za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Vladimír Železný za skupinu IND/DEM, Adam Jerzy Bielan za skupinu UEN, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder a Salvatore Tatarella.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla a Joe Borg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 06.07.2005, bod 4.6 zápisnice zo dňa 06.07.2005, bod 4.7 zápisnice zo dňa 06.07.2005, bod 4.8 zápisnice zo dňa 06.07.2005, bod 4.9 zápisnice zo dňa 06.07.2005 a bod 4.10 zápisnice zo dňa 06.07.2005.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

Posledná úprava: 20. februára 2006Právne oznámenie