Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0242(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0381/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0381/2005

Συζήτηση :

PV 17/01/2006 - 15
CRE 17/01/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2006 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0016

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης του Århus στα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΚ ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή στα όργανα και στους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα [06273/2/2005 - C6-0297/2005 - 2003/0242(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Eija-Riitta Korhola (A6-0381/2005).

Η Eija-Riitta Korhola παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristina Gutiérrez-Cortines, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, María Sornosa Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Horst Schnellhardt, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Mojca Drčar Murko, Rebecca Harms, Avril Doyle, Gyula Hegyi, Frieda Brepoels και Σταύρος Δήμας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.01.2006.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουνίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου