Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2619(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0026/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2006 - 4.9
CRE 18/01/2006 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0017

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.9. Αφγανιστάν (ψηφοφορία)
CRE

Η συζήτηση έγινε στις 26.10.2005 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2005).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pasqualina Napoletano και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το Αφγανιστάν (B6-0026/2006

- Emma Bonino, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Αφγανιστάν (B6-0030/2006

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro και Jürgen Schröder, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το Αφγανιστάν (B6-0042/2006

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Αφγανιστάν (B6-0047/2006

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το Αφγανιστάν (B6-0048/2006

- André Brie και Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Αφγανιστάν (B6-0054/2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0026/2006

(αντικαθιστά τις B6-0026/2006, B6-0030/2006, B6-0042/2006 και B6-0048/2006)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Emma Bonino, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Inese Vaidere και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0017)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 16, η οποία κρατείται.

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0047/2006 και B6-0054/2006 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουνίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου