Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2666(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0025/2006

Συζήτηση :

PV 16/01/2006 - 14
CRE 16/01/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2006 - 4.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0018

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.10. Ομοφοβία στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0025/2006, B6-0034/2006, B6-0039/2006, B6-0040/2006 και B6-0043/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0025/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0025/2006, B6-0039/2006, B6-0040/2006 και B6-0043/2006)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Alexander Stubb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Martine Roure και Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Monica Frassoni, Elisabeth Schroedter και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Giusto Catania, Jonas Sjöstedt, Vittorio Agnoletto, Roberto Musacchio και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0018)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0034/2006 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουνίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου