Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2546(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0234/2006

Συζήτηση :

PV 05/04/2006 - 11
CRE 05/04/2006 - 11

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2006 - 6.8
CRE 06/04/2006 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0137

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11. Εκλογές στη Λευκορωσία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εκλογές στη Λευκορωσία

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Klich, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jan Tadeusz Masiel, μη εγγεγραμμένος, Camiel Eurlings, Monika Beňová, Janusz Onyszkiewicz, Vytautas Landsbergis, Joseph Muscat, Árpád Duka-Zólyomi, Aloyzas Sakalas, Barbara Kudrycka, Hans Winkler και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Marinus Wiersma και Joseph Muscat, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία (B6-0234/2006

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka και Rolandas Pavilionis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B6-0239/2006

- Bogdan Klich, Elmar Brok, Camiel Eurlings, Árpád Duka-Zólyomi, Laima Liucija Andrikienė, Aldis Kušķis, Barbara Kudrycka, Vytautas Landsbergis, Jacek Emil Saryusz-Wolski και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Μαρτίου (B6-0242/2006

- Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen και Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Μαρτίου (B6-0243/2006

- Jonas Sjöstedt, Gabriele Zimmer και Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία (B6-0246/2006

- Elisabeth Schroedter, Marie Anne Isler Béguin και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία (B6-0248/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.04.2006.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Οκτωβρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου