Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0050/2006 (B6-0217/2006)

Συζήτηση :

PV 14/06/2006 - 8
CRE 14/06/2006 - 8

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8. Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0041/2006) που κατέθεσαν οι Anders Wijkman, John Bowis και Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0209/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0042/2006)που κατέθεσαν οι Anders Wijkman, John Bowis και Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0210/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0043/2006) που κατέθεσε ο Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0211/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0044/2006)που κατέθεσε ο Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0212/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0045/2006) που κατέθεσε η Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0213/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0046/2006) που κατέθεσε η Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0214/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0047/2006)που κατέθεσαν οι Αδάμος Αδάμου και Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0215/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0048/2006) που κατέθεσαν οι Αδάμος Αδάμου και Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0216/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0050/2006) που κατέθεσε ο Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0217/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0051/2006) που κατέθεσε ο Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0218/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0052/2006) που κατέθεσε ο Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0219/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0053/2006) που κατέθεσε ο Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0220/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0056/2006) που κατέθεσε ο Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0222/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0057/2006) που κατέθεσε ο Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0223/2006)

Ο Anders Wijkman αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0209/2006 και B6-0210/2006.

Ο Chris Davies αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0211/2006 και B6-0212/2006.

Η Satu Hassi αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0213/2006 και B6-0214/2006.

Ο Αδάμος Αδάμου αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0215/2006 και B6-0216/2006.

Ο Johannes Blokland αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0217/2006 και B6-0218/2006.

Ο Guido Sacconi αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0219/2006 και B6-0220/2006.

Ο Alessandro Foglietta (αναπλ.) αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0222/2006 και B6-0223/2006.

Ο Josef Pröll (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στις προφορικές ερωτήσεις B6-0209/2006, B6-0211/2006, B6-0213/2006, B6-0215/2006, B6-0217/2006, B6-0219/2006 και B6-0222/2006.

Ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις προφορικές ερωτήσεις B6-0210/2006, B6-0212/2006, B6-0214/2006, B6-0216/2006, B6-0218/2006, B6-0220/2006 και B6-0223/2006.

Παρεμβαίνουν οι Cristina Gutiérrez-Cortines, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Riitta Myller, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Alessandro Battilocchio, μη εγγεγραμμένος, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jean-Claude Martinez, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen, Marie Anne Isler Béguin και András Gyürk.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Carl Schlyter, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Josef Pröll και Joe Borg.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman και Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Anne Ferreira και Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter και Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Liam Aylward, Alessandro Foglietta και Adriana Poli Bortone, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Johannes Blokland, σχετικά με την επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη (B6-0335/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιανουαρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου