Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0186(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0369/2006

Debatai :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Balsavimas :

PV 30/11/2006 - 8.16

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0519

Protokolas
Trečiadienis, 2006 m. lapkričio 29 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

18. Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir demonstracinė veikla (2007–2013 m.) ***II - Dalyvavimo EB 7-ojoje bendrojoje programoje (2007-2013 m.) taisyklės, mokslinių tyrimų rezultatų sklaida ***I - Dalyvavimo EAEB 7-ojoje bendrojoje programoje (2007-2011 m.) taisyklės, mokslinių tyrimų rezultatų sklaida * - Specialioji programa „Žmonės“ (2007-2013 m.) (7-oji EB MTTPD bendroji programa) * - Specialioji programa „Idėjos“ (2007-2013 m.) (7-oji EB MTTPD bendroji programa) * - Specialioji programa „Pajėgumai“ (2007-2013 m.) (7-oji EB MTTPD bendroji programa) * - Specialioji programa „Bendradarbiavimas“ (2007-2013 m.) (7-oji EB MTTPD bendroji programa) * - Specialioji programa (2007-2013 m.), kurią vykdys Jungtinis tyrimų centras savo tiesiogine veikla (7-oji EB MTTPD bendroji programa) * - Specialioji programa (2007-2011 m.), kurią vykdys Jungtinis tyrimų centras savo tiesiogine veikla (7-oji EAEB branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa) * - Specialioji EAEB programa (2007–2011 m.) (7-oji branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa) * (diskusijos)
CRE

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos bendrijos septintosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo veiklos programos (2007–2013 m.) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A6-0392/2006)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo Septintosios pagrindų programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles (2007–2013 m.) (COM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Philippe Busquin (A6-0304/2006)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (Euratomas), apibrėžiančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo taisykles ir nustatančio mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles, skirtas Europos atominės energijos bendrijos septintajai pagrindų programai (2007–2011 m.) įgyvendinti (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Anne Laperrouze (A6-0305/2006)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Žmonės“, kuria įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 m.) (COM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Umberto Pirilli (A6-0360/2006)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Idėjos“, kuria įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 m.) (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A6-0369/2006)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Pajėgumai“, kuria įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 m.) (COM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Vittorio Prodi (A6-0371/2006)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, kuria įgyvendinama Europos Bendrijų septintoji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–13 m.) (COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kurią vykdys Jungtinis tyrimų centras savo tiesiogine veikla pagal Europos bendrijos 7-ąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programą (2007–2013 m.) (COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: David Hammerstein Mintz (A6-0335/2006)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kurią tiesiogiai vykdys Jungtinis tyrimų centras, įgyvendindamas Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) 7-ąją branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos pagrindų programą (2007–2011 m.) (COM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Daniel Caspary (A6-0357/2006)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintoji branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos pagrindų programa (2007–2011 m.) (COM(2005)0445/2 - COM(2005)0445/2 - 2005/0190(CNS)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Umberto Guidoni (A6-0333/2006)

Jerzy Buzek pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo (A6-0392/2006).

Philippe Busquin pristatė pranešimą (A6-0304/2006).

Anne Laperrouze pristatė pranešimą (A6-0305/2006).

Umberto Pirilli pristatė pranešimą (A6-0360/2006).

Angelika Niebler pristatė pranešimą (A6-0369/2006).

Vittorio Prodi pristatė pranešimą (A6-0371/2006).

Teresa Riera Madurell pristatė pranešimą (A6-0379/2006).

David Hammerstein Mintz pristatė pranešimą (A6-0335/2006).

Daniel Caspary pristatė pranešimą (A6-0357/2006).

Umberto Guidoni pristatė pranešimą (A6-0333/2006).

Kalbėjo: Janez Potočnik (Komisijos narys) ir Paula Lehtomäki (einanti Tarybos Pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Neena Gill (BUDG komiteto nuomonės referentas), Jamila Madeira (EMPL komiteto nuomonės referentas), Markus Pieper (AGRI komiteto nuomonės referentas), Giovanni Berlinguer (CULT komiteto nuomonės referentas), Giles Chichester PPE-DE frakcijos vardu, Reino Paasilinna PSE frakcijos vardu, Patrizia Toia ALDE frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Carlo Casini, Britta Thomsen, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eluned Morgan, Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Romana Jordan Cizelj, Ján Hudacký, Jan Christian Ehler, Etelka Barsi-Pataky, Paul Rübig ir Janez Potočnik.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.10 protokolo 30.11.2006, punktas 8.11 protokolo 30.11.2006, punktas 8.14 protokolo 30.11.2006, punktas 8.15 protokolo 30.11.2006, punktas 8.16 protokolo 30.11.2006, punktas 8.17 protokolo 30.11.2006, punktas 8.18 protokolo 30.11.2006, punktas 8.19 protokolo 30.11.2006, punktas 8.20 protokolo 30.11.2006 ir punktas 8.21 protokolo 30.11.2006.

Atnaujinta: 2007 m. balandžio 18 d.Teisinis pranešimas