Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0277(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0304/2006

Debaty :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Głosowanie :

PV 30/11/2006 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0514

Protokół
Środa, 29 listopada 2006 r. - BrukselaWersja ostateczna

18. Siódmy program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) ***II - Siódmy program ramowy WE (2007-2013): zasady uczestnictwa i upowszechnienie wyników badań ***I - Siódmy program ramowy Euratom (2007-2011): zasady uczestnictwa i upowszechnienie wyników badań * - Siódmy program ramowy WE w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: program szczegółowy „Ludzie” 2007-2013 * - Siódmy program ramowy WE w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: program szczegółowy „Pomysły” 2007-2013 * - Siódmy program ramowy WE w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: program szczegółowy „Możliwości” 2007-2013 * - Siódmy program ramowy WE w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: program szczegółowy „Współpraca” 2007-2013 * - Siódmy program ramowy WE w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, 2007-2013: program szczegółowy, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólnotowe Centrum Badawcze * - Siódmy program ramowy Euratom w na rzecz badań jądrowych i działań szkoleniowych w dziedzinie techniki jądrowej: program szczegółowy, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze 2007-2011 * - Siódmy program ramowy na rzecz badań jądrowych i działań szkoleniowych w dziedzinie techniki jądrowej: program szczegółowy Euratom 2007-2011 * (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) [12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A6-0392/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013) [COM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Philippe Busquin (A6-0304/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2011) [COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Anne Laperrouze (A6-0305/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego „Ludzie” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (COM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)) - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Umberto Pirilli (A6-0360/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego „Pomysły” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)) - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Angelika Niebler (A6-0369/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego „Możliwości” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (COM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)) - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Vittorio Prodi (A6-0371/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego „Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)) - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólnotowe Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) [COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: David Hammerstein Mintz (A6-0335/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w dziedzinie badań jądrowych i działań szkoleniowych (2007-2011) (COM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)) - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0357/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011) [COM(2005)0445/2 - COM(2005)0445/2 - 2005/0190(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Umberto Guidoni (A6-0333/2006)

Jerzy Buzek przedstawił zalecenie do drugiego czytania (A6-0392/2006).

Philippe Busquin przedstawił sprawozdanie (A6-0304/2006).

Anne Laperrouze przedstawiła sprawozdanie (A6-0305/2006).

Umberto Pirilli przedstawił sprawozdanie (A6-0360/2006).

Angelika Niebler przedstawiła sprawozdanie (A6-0369/2006).

Vittorio Prodi przedstawił sprawozdanie (A6-0371/2006).

Teresa Riera Madurell przedstawiła sprawozdanie (A6-0379/2006).

David Hammerstein Mintz przedstawił sprawozdanie (A6-0335/2006).

Daniel Caspary przedstawił sprawozdanie (A6-0357/2006).

Umberto Guidoni przedstawił sprawozdanie (A6-0333/2006).

Głos zabrali: Janez Potočnik (członek Komisji) i Paula Lehtomäki (Urzędująca Przewodnicząca Rady).

Głos zabrali: Neena Gill (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Jamila Madeira (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Markus Pieper (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Giovanni Berlinguer (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Giles Chichester w imieniu grupy PPE-DE, Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, Patrizia Toia w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Carlo Casini, Britta Thomsen, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eluned Morgan, Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Romana Jordan Cizelj, Ján Hudacký, Jan Christian Ehler, Etelka Barsi-Pataky, Paul Rübig i Janez Potočnik.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 30.11.2006, pkt 8.11 protokołu z dnia 30.11.2006, pkt 8.14 protokołu z dnia 30.11.2006, pkt 8.15 protokołu z dnia 30.11.2006, pkt 8.16 protokołu z dnia 30.11.2006, pkt 8.17 protokołu z dnia 30.11.2006, pkt 8.18 protokołu z dnia 30.11.2006, pkt 8.19 protokołu z dnia 30.11.2006, pkt 8.20 protokołu z dnia 30.11.2006 i pkt 8.21 protokołu z dnia 30.11.2006.

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2007Informacja prawna