Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0043(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0392/2006

Rozpravy :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Hlasovanie :

PV 30/11/2006 - 8.10
CRE 30/11/2006 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0513

Zápisnica
Streda, 29. novembra 2006 - BruselFinálna verzia

18. Činnosti v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračné činnosti (2007-2013, 7. rámcový program) ***II - Pravidlá účasti na 7. rámcovom programe ES (2007 - 2013), šírenie výsledkov výskumu ***I - Pravidlá účasti na 7. rámcovom programe Euratomu (2007 - 2011), šírenie výsledkov výskumu * - Osobitný program "Ľudia" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * - Osobitný program "Myšlienky" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * - Osobitný program "Kapacity" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * - Osobitný program "Spolupráca" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * - Osobitný program, ktorý sa má vykonať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra (Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností, 2007 - 2013) * - Osobitný program, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra, 2007 - 2011 (7. rámcový program Euratomu v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania) * - Osobitný program Euratomu 2007-2011 (7. rámcový program v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania) * (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia Rady na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 až 2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Jerzy Buzek (A6-0392/2006)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a šírenia výsledkov výskumu (2007 - 2013) (COM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Philippe Busquin (A6-0304/2006)

Správa Návrh nariadenia Rady (Euratom) ustanovujúceho pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl na akciách v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a šírenia výsledkov výskumu (2007 – 2011) (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Anne Laperrouze (A6-0305/2006)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Ľudia”, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013) (COM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Umberto Pirilli (A6-0360/2006)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Myšlienky” , ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013) (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Angelika Niebler (A6-0369/2006)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Kapacity”, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013) (COM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Vittorio Prodi (A6-0371/2006)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Spolupráca”, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013) (COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007–2013) (COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca David Hammerstein Mintz (A6-0335/2006)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra v rámci siedmeho rámcového programu (2007 – 2011) Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania (COM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Daniel Caspary (A6-0357/2006)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávacích činností (2007 - 2011) (COM(2005)0445/2 - COM(2005)0445/2 - 2005/0190(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Umberto Guidoni (A6-0333/2006)

Jerzy Buzek uviedol odporúčanie do druhého čítania (A6-0392/2006).

Philippe Busquin uviedol správu (A6-0304/2006).

Anne Laperrouze uviedla správu (A6-0305/2006).

Umberto Pirilli uviedol správu (A6-0360/2006).

Angelika Niebler uviedla správu (A6-0369/2006).

Vittorio Prodi uviedol správu (A6-0371/2006).

Teresa Riera Madurell uviedla správu (A6-0379/2006).

David Hammerstein Mintz uviedol správu (A6-0335/2006).

Daniel Caspary uviedol správu (A6-0357/2006).

Umberto Guidoni uviedol správu (A6-0333/2006).

Vystúpili títo poslanci: Janez Potočnik (člen Komisie) a Paula Lehtomäki (úradujúca predsedníčka Rady).

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Jamila Madeira (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Markus Pieper (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Giovanni Berlinguer (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Giles Chichester za skupinu PPE-DE, Reino Paasilinna za skupinu PSE, Patrizia Toia za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Carlo Casini, Britta Thomsen, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eluned Morgan, Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Romana Jordan Cizelj, Ján Hudacký, Jan Christian Ehler, Etelka Barsi-Pataky, Paul Rübig a Janez Potočnik.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 30.11.2006, bod 8.11 zápisnice zo dňa 30.11.2006, bod 8.14 zápisnice zo dňa 30.11.2006, bod 8.15 zápisnice zo dňa 30.11.2006, bod 8.16 zápisnice zo dňa 30.11.2006, bod 8.17 zápisnice zo dňa 30.11.2006, bod 8.18 zápisnice zo dňa 30.11.2006, bod 8.19 zápisnice zo dňa 30.11.2006, bod 8.20 zápisnice zo dňa 30.11.2006 a bod 8.21 zápisnice zo dňa 30.11.2006.

Posledná úprava: 20. apríla 2007Právne oznámenie