Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0075(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0428/2006

Συζήτηση :

PV 11/12/2006 - 15
CRE 11/12/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2006 - 14.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0538

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας ***I - Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας) [COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013) [COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής).

Η Janelly Fourtou παρουσιάζει τις εκθέσεις της.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος, Zita Pleštinská, Francisco Assis, Seán Ó Neachtain, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Μαρία Ματσούκα, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk και László Kovács.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2006 και σημείο 14.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2006.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαΐου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου