Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0136(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0469/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0469/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.10
CRE 11/12/2007 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0587

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.10. Προσωρινές διατάξεις για τους συντελεστές ΦΠΑ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες προσωρινές διατάξεις για τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας [COM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Pervenche Berès (Πρόεδρος της Επιτροπής ECON) προβαίνει σε δήλωση βάσει του άρθρου 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0587)

Τελευταία ενημέρωση: 4 Φεβρουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου