Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0054/2008

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

16. Κατάσταση στο Ιράν (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, και της Επιτροπής: Κατάσταση στο Ιράν

Παρεμβαίνουν οι Javier Solana (Υπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson και Helmut Kuhne.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf και Charles Tannock.

Παρεμβαίνουν οι Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) και Javier Solana.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Ιράν (B6-0046/2008);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler και Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το Ιράν (B6-0047/2008);

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček και Vicente Miguel Garcés Ramón, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το Ιράν (B6-0048/2008);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ιράν (B6-0049/2008);

- Tobias Pflüger και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ιράν (B6-0054/2008);

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το Ιράν (B6-0057/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.01.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Φεβρουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου