Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0505/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0505/2007

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0030

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

19. Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Ο Markus Ferber παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος


Παρεμβαίνουν οι Andrej Vizjak (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Leonard Orban (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Reinhard Rack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Luigi Cocilovo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik και Mairead McGuinness.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrej Vizjak, Leonard Orban και Markus Ferber

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.01.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Φεβρουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου