Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0083/2008

Συζήτηση :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Ψηφοφορία :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.2. Λευκορωσία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 και B6-0098/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0081/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0081/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 και B6-0098/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi και Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand και Genowefa Grabowska, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere και Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Elisabeth Schroedter και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0071)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0083/2008 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- O José Ribeiro e Castro προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 3, η οποία κρατείται.

- Η Urszula Gacek προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου