Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0188(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0064/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0064/2008

Συζήτηση :

PV 09/04/2008 - 23
CRE 09/04/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 10/04/2008 - 9.8
CRE 10/04/2008 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0116

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Απριλίου 2008 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

23. Στήριξη ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης (Ε) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη και το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα κράτη μέλη [COM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Paul Rübig (A6-0064/2008)

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Paul Rübig παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Erna Hennicot-Schoepges, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Ján Hudacký, Silvia-Adriana Ţicău και Joel Hasse Ferreira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dragoş Florin David, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Paul Rübig.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.04.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου