Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2580(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0257/2008

Συζήτηση :

PV 22/05/2008 - 14.1
CRE 22/05/2008 - 14.1

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2008 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0238

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16.1.  Το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0240/2008, B6-0254/2008, B6-0255/2008, B6-0256/2008, B6-0257/2008 και B6-0258/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0240/2008

(αντικαθιστά τις B6-0240/2008, B6-0254/2008, B6-0255/2008, B6-0256/2008, B6-0257/2008 και B6-0258/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten και Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Josep Borrell Fontelles και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marielle De Sarnez, Johan Van Hecke και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Mikel Irujo Amezaga, Raül Romeva i Rueda και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski και Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0238)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου