Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2618(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0370/2008

Συζήτηση :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0368

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.3. Η θανατική ποινή, ιδιαίτερα η περίπτωση Troy Davis (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 και B6-0370/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0350/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 και B6-0370/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior και Marianne Mikko, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0368)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου