Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0213(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0141/2008

Debatter :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Omröstningar :

PV 03/09/2008 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0394

Protokoll
Onsdagen den 3 september 2008 - BrysselSlutlig utgåva

3. Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG) ***I - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av förordning (EG) nr 648/2004) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 [KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och direktiven 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 [KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 för att anpassa den till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 [KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Amalia Sartori redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Anne Laperrouze (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Andreas Schwab (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Guido Sacconi för PSE-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Avril Doyle för PPE-DE-gruppen, Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, Graham Booth för IND/DEM-gruppen, Jim Allister, grupplös, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Jean-Claude Martinez, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Luca Romagnoli, Åsa Westlund, Rovana Plumb, Edit Herczog och Alessandro Foglietta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Carl Schlyter.

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Günter Verheugen och Amalia Sartori.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 03.09.2008, punkt 7.2 i protokollet av den 03.09.2008 och punkt 7.3 i protokollet av den 03.09.2008.

Senaste uppdatering: 2 oktober 2008Rättsligt meddelande