Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0388/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0406

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

15. Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Beniamino Donnici, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Colm Burke, Glenys Kinnock, Toomas Savi, Carlo Casini, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Mairead McGuinness, Neena Gill, Edite Estrela και Françoise Castex.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Proinsias De Rossa, Zbigniew Zaleski και Catherine Stihler.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Benita Ferrero-Waldner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Margrete Auken και Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τη μητρική θνησιμότητα (B6-0377/2008

- Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva και Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τον 5ο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας (μητρική υγεία) (B6-0385/2008

- Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη μητρική θνησιμότητα ενόψει της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου - επισκόπηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (B6-0388/2008

- Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer και Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας και τη μητρική θνησιμότητα (B6-0393/2008

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill και Anne Van Lancker, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη μητρική θνησιμότητα ενόψει της συνάντησης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου - επισκόπηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (B6-0395/2008

- Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τον Πέμπτο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας (μητρική υγεία) (B6-0396/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου