Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 9 oktober 2008 - BrysselSlutlig utgåva

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten: Årsredovisningar för sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden – budgetåret 2007 (KOM(2008)0490 - C6-0296/2008 - 2008/2109(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG beträffande rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar (KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (KOM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

CULT, ECON, IMCO

- Förslag till rådets förordning om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (kodifierad version) (KOM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2183/2004 om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt till att gälla även icke-deltagande medlemsstater (KOM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (kodifierad version) (KOM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga europeiska förvaltningar (ISA) (KOM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, LIBE, IMCO

- Förslag till rådets beslut om godkännande av ändringarna av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten för att inrätta förfaranden för tvistlösning, utvidgning av konventionens område och en genomgång av dess mål (KOM(2008)0512 - C6-0338/2008 - 2008/0166(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering (KOM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om vissa luftfartsaspekter (KOM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2009 som upprättades av rådet den 2 oktober 2008 (13702/2008 - C6-0344/2008 - 2008/2026(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (KOM(2008)0609 - C6-0345/2008 - 2008/2286(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

Senaste uppdatering: 5 november 2008Rättsligt meddelande