Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2026(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0398/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 11
CRE 22/10/2008 - 11

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0515

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009
(C6 0309/2008 – 2008/2026(BUD))
και
τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 (SEC(2008)2435)
Τμήμα III – Επιτροπή - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009
Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή Περιφερειών
Τμήμα VIII, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Η Jutta Haug παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Janusz Lewandowski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής) και Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Ana Maria Gomes (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Maria Martens (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Helmuth Markov (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Pervenche Berès (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Karin Jöns (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Péter Olajos (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Gabriela Creţu (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Miloš Koterec (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Kyösti Virrankoski (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Helga Trüpel (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Monica Frassoni (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Bárbara Dührkop Dührkop (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Κώστας Μποτόπουλος (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Mairead McGuinness (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI) και László Surján, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Catherine Guy-Quint, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Μαργαρίτης Σχοινάς, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón και Vladimír Maňka.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ville Itälä, Reimer Böge και Jan Olbrycht.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug και Janusz Lewandowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008, σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008 και σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου