Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2642(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0571/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0571/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 14
CRE 22/10/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0523

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.45 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

14. Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Holodomor" (1932-1933) (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Holodomor" (1932-1933)

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης χαιρετίζοντας τον Πρεσβευτή της Ουκρανίας που βρίσκεται στο θεωρείο των επισκεπτών.

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Grażyna Staniszewska, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Γεώργιος Τούσσας, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek και Colm Burke.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski και Mieczysław Edmund Janowski.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Rebecca Harms και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την επέτειο του Holodomor, τεχνητού λιμού στην Ουκρανία (1932-1933) (B6-0571/2008)·

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi και Šarūnas Birutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον εορτασμό της μνήμης του Holodomor, του λιμού που προξενήθηκε με τεχνητό τρόπο στην Ουκρανία (1932-1933) (B6-0572/2008)·

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τον εορτασμό της μνήμης του Holodomor, του λιμού που προξενήθηκε με τεχνητό τρόπο στην Ουκρανία (1932-1933) B6-0573/2008)·

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek και Zita Pleštinská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τον εορτασμό της μνήμης του Holodomor, του λιμού που προξενήθηκε με τεχνητό τρόπο στην Ουκρανία (1932-1933) (B6-0574/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου