Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2026(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0486/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0486/2008

Συζήτηση :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0622

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα)
[16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)]
και
οι διορθωτικές επιστολές:
αριθ. 1/2009 [SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6- 0344/2008]
αριθ. 2/2009 [SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008]
αριθ. 3/2009 [SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008]
στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009
Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή Περιφερειών
Τμήμα VIII, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Janusz Lewandowski και Jutta Haug (A6-0486/2008)

Οι Jutta Haug και Janusz Lewandowski παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνει η Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι László Surján, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Guy-Quint, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Nathalie Griesbeck, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Jeffrey Titford, Jean-Claude Martinez, Reimer Böge, Κώστας Μποτόπουλος και Jan Mulder.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Seán Ó Neachtain, Søren Bo Søndergaard, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Ville Itälä, Vicente Miguel Garcés Ramón, Daniel Dăianu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Hans-Peter Martin, Simon Busuttil, Brigitte Douay, István Szent-Iványi, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Jean Marie Beaupuy, Valdis Dombrovskis, Marusya Ivanova Lyubcheva, Kyösti Virrankoski, Μαργαρίτης Σχοινάς, Emanuel Jardim Fernandes, Péter Olajos και Maria Martens.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski και Reinhard Rack.

Παρεμβαίνουν οι Jutta Haug και Janusz Lewandowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου