Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2548(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0134/2009

Debatten :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Stemmingen :

PV 11/03/2009 - 5.21
CRE 11/03/2009 - 5.21
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0121

Notulen
Woensdag 11 maart 2009 - StraatsburgDefinitieve uitgave

3. Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2009) - Europees economisch herstelplan - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * - Cohesiebeleid: investeren in de reële economie (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2009)

Verslag over een Europees economisch herstelplan [2008/2334(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Verslag over het cohesiebeleid: investeren in de reële economie [2009/2009(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Elisa Ferreira, Jan Andersson en Evgeni Kirilov leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Salvador Garriga Polledo (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Elisabeth Morin (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Klaus-Heiner Lehne, Poul Nyrup Rasmussen, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Claude Turmes, Sahra Wagenknecht, Nils Lundgren, Bruno Gollnisch, Lambert van Nistelrooij, Edit Herczog, Ona Juknevičienė, Guntars Krasts, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Guido Sacconi, Sophia in 't Veld, Dariusz Maciej Grabowski en Csaba Őry.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rolf Berend, Enrique Barón Crespo, Chris Davies, Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Brian Simpson, Péter Olajos, Gianni Pittella, Avril Doyle, Harlem Désir, Cornelis Visser en Libor Rouček.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rumiana Jeleva, Atanas Paparizov, Danutė Budreikaitė, Mieczysław Edmund Janowski, Emmanouil Angelakas, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Schulz en Klaus-Heiner Lehne, laatstgenoemde over de woorden van Martin Schulz.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra, Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie), Elisa Ferreira, Jan Andersson en Evgeni Kirilov.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach en Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de inbreng op de voorjaarsbijeenkomst 2009 van de Europese Raad met betrekking tot de Lissabon-strategie (B6-0107/2009),

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, over de inbreng op de Europese Raad van voorjaar 2009 met betrekking tot de Lissabon-strategie (B6-0108/2009),

- Joseph Daul en Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, Edit Herczog en Udo Bullmann, namens de PSE-Fractie, Graham Watson en Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over de inbreng voor de strategie van Lissabon op de Raadsvergadering in het voorjaar 2009 (B6-0109/2009),

- Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, over de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 2008-2010 (B6-0133/2009),

- Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, over een strategie van de EU voor een uitgebreide overeenkomst inzake de klimaatverandering in Kopenhagen en het ter beschikking stellen van voldoende middelen voor het beleid inzake klimaatverandering (B6-0134/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.20 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.21 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.22 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.15 van de notulen van 11.03.2009 en punt 5.24 van de notulen van 11.03.2009.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.05 uur onderbroken en om 12.10 uur hervat.)

Laatst bijgewerkt op: 31 maart 2009Juridische mededeling