Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0108/2009

Debatter :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Omröstningar :

PV 11/03/2009 - 5.20
CRE 11/03/2009 - 5.20

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

3. Förberedelser inför Europeiska rådet (19-20 mars 2009) - En ekonomisk återhämtningsplan för Europa - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * - Sammanhållningspolitik: att investera i realekonomin (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådet (19-20 mars 2009)

Betänkande om en ekonomisk återhämtningsplan för Europa [2008/2334(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [KOM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Betänkande om sammanhållningspolitik: att investera i realekonomin [2009/2009(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

Alexandr Vondra (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Elisa Ferreira, Jan Andersson och Evgeni Kirilov redogjorde för betänkandena.

Talare: Salvador Garriga Polledo (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Elisabeth Morin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för IND/DEM-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Klaus-Heiner Lehne, Poul Nyrup Rasmussen, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Claude Turmes, Sahra Wagenknecht, Nils Lundgren, Bruno Gollnisch, Lambert van Nistelrooij, Edit Herczog, Ona Juknevičienė, Guntars Krasts, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Guido Sacconi, Sophia in 't Veld, Dariusz Maciej Grabowski och Csaba Őry.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rolf Berend, Enrique Barón Crespo, Chris Davies, Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Brian Simpson, Péter Olajos, Gianni Pittella, Avril Doyle, Harlem Désir, Cornelis Visser och Libor Rouček.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Rumiana Jeleva, Atanas Paparizov, Danutė Budreikaitė, Mieczysław Edmund Janowski, Emmanouil Angelakas, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Schulz och Klaus-Heiner Lehne, som yttrade sig om Martin Schulz inlägg.

Talare: Alexandr Vondra, Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande), Elisa Ferreira, Jan Andersson och Evgeni Kirilov.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, om bidraget till diskussionerna om Lissabonstrategin vid Europeiska rådets vårmöte 2009 (B6-0107/2009),

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov och Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, om bidraget till diskussionerna om Lissabonstrategin vid Europeiska rådets vårmöte 2009 (B6-0108/2009),

- Joseph Daul och Klaus-Heiner Lehne för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz, Edit Herczog och Udo Bullmann för PSE-gruppen, Graham Watson och Jules Maaten för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts och Adam Bielan för UEN-gruppen, om bidraget till diskussionerna om Lissabonstrategin vid Europeiska rådets vårmöte 2009 (B6-0109/2009),

- Jan Andersson, för utskottet EMPL, om genomförande av riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 2008–2010 (B6-0133/2009),

- Miroslav Ouzký, för utskottet ENVI, om en EU-strategi för ett övergripande klimatförändringsavtal i Köpenhamn och tillräckliga medel för finansieringen av klimatförändringspolitiken (B6-0134/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.20 i protokollet av den 11.03.2009, punkt 5.21 i protokollet av den 11.03.2009, punkt 5.22 i protokollet av den 11.03.2009, punkt 5.15 i protokollet av den 11.03.2009 och punkt 5.24 i protokollet av den 11.03.2009.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.05, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.10.)

Senaste uppdatering: 30 mars 2009Rättsligt meddelande