Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0077/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0077/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0114

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.14. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Cashman (A6-0077/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0114)

Παρεμβαίνουν οι Michael Cashman (εισηγητής), ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 1, του Κανονισμού, καλεί την Επιτροπή να γνωστοποιήσει τη θέση της επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου, και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Michael Cashman, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού, υποβάλλει επίσημη πρόταση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σκοπιμότητα διεξαγωγής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Το Σώμα αποφασίζει να αναβάλει την ψηφοφορία. Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Ο Michael Cashman ζητεί από την Πρόεδρο να ζητήσει από εν ενεργεία Προεδρία του Συμβουλίου καθώς και από την επόμενη να έλθουν σε επίσημο διάλογο με το Κοινοβούλιο (Η Πρόεδρος του απαντά ότι το αίτημά του θα διαβιβαστεί), και ζητεί να γίνουν στο εγκεκριμένο κείμενο ορισμένες τεχνικές διορθώσεις.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου