Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2691(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0105/2009

Συζήτηση :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 7.10
CRE 12/03/2009 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0134

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Έκθεση προόδου 2008 για την Κροατία - Έκθεση προόδου 2008 για την Τουρκία - Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου 2008 για την Κροατία

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου 2008 για την Τουρκία

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Ο Alexandr Vondra (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει σε δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει σε δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, Ria Oomen-Ruijten, Erik Meijer, Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Anna Ibrisagic, Józef Pinior και Charles Tannock.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alexander Graf Lambsdorff, Mario Borghezio, Angelika Beer, Gerard Batten, Philip Claeys, Doris Pack, Libor Rouček, Jelko Kacin, Bogusław Rogalski, Sepp Kusstatscher, Hanne Dahl, Carl Lang, Pál Schmitt, Emine Bozkurt, Jim Allister, Αντώνιος Τρακατέλλης, Μαρία-Ελένη Κοππά και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γιώργος Δημητρακόπουλος, Joel Hasse Ferreira, Metin Kazak, Bart Staes, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Παρεμβαίνουν οι Alexandr Vondra και Olli Rehn

Έκθεση προόδου 2008 για την Κροατία

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2008 (B6-0104/2009)

Έκθεση προόδου 2008 για την Τουρκία

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2008 (B6-0105/2009)

Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Erik Meijer, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2008 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (B6-0106/2009)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009, σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009 και σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου