Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0002(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0512/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0512/2008

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 16
CRE 24/03/2009 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0171

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Νέα τρόφιμα (ενιαία διαδικασία) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXX/XXXX [ενιαία διαδικασία] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Η Kartika Tamara Liotard παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Zuzana Roithová (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Åsa Westlund, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Magor Imre Csibi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi και Avril Doyle.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Ανδρούλλα Βασιλείου και Kartika Tamara Liotard.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου