Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0172/2009

Συζήτηση :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

13. Έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς Συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς Συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής

Οι Alexandr Vondra (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Anders Wijkman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Avril Doyle, Martí Grau i Segú και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Alexandr Vondra και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την έναρξη διεθνών διαπραγματεύσεων με στόχο την έγκριση διεθνούς συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής (B6-0163/2009),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής (B6-0172/2009),

- Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής (B6-0173/2009),

- Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής (B6-0174/2009),

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki και Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής (B6-0175/2009),

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής (B6-0176/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου