Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0238/2009

Debatter :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.28
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 21 april 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

17. Den inre marknaden för elektricitet ***II - Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***II - Tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***II - Den inre marknaden för naturgas ***II - Tillträde till naturgasöverföringsnäten ***II - Märkning av däck avseende bränsleeffektivitet ***I - Byggnaders energiprestanda ***I (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och upphävande av direktiv 2003/55/EG [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar [KOM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning) [KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa och Atanas Paparizov redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Ivo Belet och Silvia-Adriana Ţicău redogjorde för betänkandena.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: Rebecca Harms (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Gunnar Hökmark för PPE-DE-gruppen, Edit Herczog för PSE-gruppen, Anne Laperrouze för ALDE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Jim Allister, grupplös, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig och Theodor Dumitru Stolojan.

Talare: Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet och Silvia-Adriana Ţicău.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 och A6-0218/2009: punkt 6.25 i protokollet av den 22.4.2009, punkt 6.26 i protokollet av den 22.4.2009, punkt 6.27 i protokollet av den 22.4.2009, punkt 6.28 i protokollet av den 22.4.2009, punkt 6.29 i protokollet av den 22.4.2009 och punkt 6.32 i protokollet av den 22.4.2009 och A6-0254/2009: punkt 8.4 i protokollet av den 23.4.2009

Senaste uppdatering: 28 maj 2009Rättsligt meddelande