Назад 
 Напред 
PVTACRE
ПротоколВ друг формат
вторник, 21 април 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Проверка на пълномощията
 5.Насилие спрямо жените (писмена декларация)
 6.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 7.Поправки (член 204а от Правилника за дейността)
 8.Съобщение на председателството
 9.Внесени документи
 10.Отпаднали писмени декларации
 11.Петиции
 12.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 13.Писмени декларации (внасяне)
 14.Трансфер на бюджетни кредити
 15.Ред на работа
 16.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 17.Вътрешен пазар на електроенергия ***II - Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори ***II - Достъп до мрежата: за трансграничен обмен на електроенергия ***II - Общи правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 2003/55/ЕО ***II - Достъп до преносни мрежи за природен газ ***II - Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I - Енергийни характеристики на сградите (преработка) ***I (разискване)
 18.Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността ***I (разискване)
 19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г. (разискване)
 20.Създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност * (разискване)
 21.Борба с обезлесяването и разрушаването на горите във връзка с изменението на климата и намаляването на биоразнообразието - Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***I (разискване)
 22.Система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството * (разискване)
 23.Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки * (разискване)
 24.Обща имиграционна политика за Европа (кратко представяне)
 25.Контрол върху изпълнението на бюджета на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) през 2007 г. (кратко представяне)
 26.Ефективното изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците (кратко представяне)
 27.Годишен доклад за дейността на Комисията по петиции през 2008 г. (кратко представяне)
 28.Интегриран подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите (кратко представяне)
 29.Трансевропейска транспортна мрежа (кратко представяне)
 30.Дневен ред на следващото заседание
 31.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол
Окончателна версия (331 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (267 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (64 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (343 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (183 kb)
Последно осъвременяване: 28 май 2009 г.Правна информация