Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0194(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0053/2009

Συζήτηση :

PV 24/04/2009 - 3
CRE 24/04/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2009 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0321

Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα ***I - Δραστηριότητα ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα [COM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, για την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ [COM(2008)0627 - C6-0350/2008 - 2008/0190(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: John Purvis (A6-0056/2009)

Οι Margarita Starkevičiūtė και John Purvis παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Aloyzas Sakalas (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), José Manuel García-Margallo y Marfil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Mariela Velichkova Baeva, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Antonio Tajani, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Margarita Starkevičiūtė και John Purvis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009 και σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου