Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0192(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0258/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 16
CRE 04/05/2009 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 6.5
CRE 06/05/2009 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0364

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Ίση μεταχείρηση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ***I - Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ [COM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων [COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Edite Estrela (A6-0267/2009)

Οι Astrid Lulling και Edite Estrela παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Joel Hasse Ferreira (σε αντικατάσταση του συντάκτη της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) , Luigi Cocilovo (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Maria Petre, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Lissy Gröner, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Claire Gibault, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Edit Bauer, Anne Van Lancker, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Gabriela Creţu, Ria Oomen-Ruijten και Marusya Ivanova Lyubcheva.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Christa Klaß, Ljudmila Novak, Ilda Figueiredo, Zita Pleštinská και Siiri Oviir.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Astrid Lulling και Edite Estrela.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2009 και σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου