Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0195(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0120/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0120/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 19
CRE 04/05/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.8
CRE 05/05/2009 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

19. Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών [COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0120/2009)

Η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Johannes Blokland (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Eva-Riitta Siitonen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Cremers, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Bilyana Ilieva Raeva, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Stephen Hughes.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Ville Itälä.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου