Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0248(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0257/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0360

Zápisnica
Utorok, 5. mája 2009 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Elektronické komunikačné siete a služby, osobné údaje a ochrana súkromia ***II - Elektronické komunikačné sieťové systémy a služby ***II - Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie a jeho úrad ***II - Frekvenčné pásma pre mobilnú komunikáciu ***I (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania - Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa [16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

Odporúčanie do druhého čítania - Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby [16496/1/2008 - C6-0066/2009 - 2007/0247(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Skupina európskych regulátorov v oblasti telekomunikácií (GERT) [16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Pilar del Castillo Vera (A6-0271/2009)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve [KOM(2008)0762 - C6-0452/2008 - 2008/0214(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

Malcolm Harbour, Catherine Trautmann a Pilar del Castillo Vera predložili odporúčania do druhého čítania.

Francisca Pleguezuelos Aguilar uviedla správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Angelika Niebler za skupinu PPE-DE, Erika Mann za skupinu PSE, Cristian Silviu Buşoi za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezávislý poslanec, Bernadette Vergnaud, Alexander Alvaro, David Hammerstein, Mary Lou McDonald, Hanne Dahl, Luca Romagnoli, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Godfrey Bloom, Paul Rübig, Evelyne Gebhardt, Anne Laperrouze, Bernard Wojciechowski, Giles Chichester, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Erna Hennicot-Schoepges a Edit Herczog.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Silvia-Adriana Ţicău, Charlotte Cederschiöld, Jacques Toubon, Syed Kamall a Christofer Fjellner.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Helga Trüpel.

Vystúpili: Viviane Reding, Malcolm Harbour, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera a Francisca Pleguezuelos Aguilar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 6.5.2009, bod 6.2 zápisnice zo dňa 6.5.2009, bod 6.3 zápisnice zo dňa 6.5.2009 a bod 6.4 zápisnice zo dňa 6.5.2009.

V rozprave vystúpil Carl Schlyter, ktorý vyjadril poľutovanie nad neprítomnosťou Rady.

Posledná úprava: 17. júna 2009Právne oznámenie