Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0108(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0223/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0223/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.1
CRE 05/05/2009 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0336

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.1. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών [COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Ilda Figueiredo (A6-0223/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ et ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0336)

Παρεμβάσεις:

Πριν την ψηφοφορία η Ilda Figueiredo (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση βάσει του άρθρου 131, παράγραφος 4, του κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου