Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Miguel Angel Martínez Martínez - A6-0201/2009
David Sumberg

Έκθεση Δημήτριου Παπαδημούλη - A6-0208/2009
Richard Corbett

Έκθεση Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου - A6-0120/2009
Ewa Tomaszewska

Έκθεση Diana Wallis - A6-0118/2009
Michl Ebner, Zuzana Roithová, Richard Corbett, Daniel Hannan, Neena Gill, Peter Skinner, Cristiana Muscardini

Έκθεση Neil Parish - A6-0240/2009
Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kathy Sinnott, Richard Corbett, Neena Gill

Έκθεση Diana Wallis - A6-0118/2009
Inese Vaidere

Έκθεση Άννυς Ποδηματά - A6-0146/2009
Inese Vaidere

Έκθεση Vladimír Maňka - A6-0275/2009
Richard Corbett, Christopher Heaton-Harris

°
° ° °

Ο Francis Wurtz γνωστοποιεί ότι δεν συμμετείχε στις ψηφοφορίες επί της εκθέσεως Neil Parish (A6-0240/2009).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου