Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2063(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0145/2009

Συζήτηση :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 07/05/2009 - 9.2
CRE 07/05/2009 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0373

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

15. Ο νέος ρόλος και αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας - Ο αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας - Οι δημοσιονομικές πτυχές της Συνθήκης της Λισαβόνας - Εφαρμογή της πρωτοβουλίας των πολιτών (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας [2008/2063(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jo Leinen (A6-0145/2009)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2008/2073(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας [2008/2120(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0133/2009)

Έκθεση σχετικά με τις δημοσιονομικές πτυχές της Συνθήκης της Λισαβόνας [2008/2054(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

Έκθεση με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας πολιτών [2008/2169(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

Οι Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene, Elmar Brok, Catherine Guy-Quint και Sylvia-Yvonne Kaufmann παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος αναγγέλει ότι θα προτείνει στον Πρόεδρο και το Προεδρείο να δημοσιεύσουν, μαζί με το κείμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας, τις πέντε εκθέσεις που αποτελούν αντικείμενο της κοινής συζητήσεως καθώς και τις αντίστοιχες παρεμβάσεις των εισηγητών και της Margot Wallström.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Andrew Duff (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Thijs Berman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Danutė Budreikaitė (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Γεώργιος Παπαστάμκος (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Evelyne Gebhardt (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Oldřich Vlasák (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Johannes Voggenhuber (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Carlos Carnero González (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Maria da Assunção Esteves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Johannes Voggenhuber, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Roger Helmer, μη εγγεγραμμένος, Alain Lamassoure και Adrian Severin

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Wielowieyski, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Jana Bobošíková, Richard Corbett, Anne E. Jensen, Michael Henry Nattrass, Roberto Fiore, Paul Rübig, Libor Rouček, Kyösti Virrankoski, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Κώστας Μποτόπουλος, Justas Vincas Paleckis και Avril Doyle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Daniel Hannan, Paul Rübig, Richard Corbett, Bernard Wojciechowski, Ewa Tomaszewska και Syed Kamall.

Παρεμβαίνουν οι Margot Wallström, Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene και Catherine Guy-Quint.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009, σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009, σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009, σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009 και σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουνίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου