Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2532(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0040/2009

Συζήτηση :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0021

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec) (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec)

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson και Franziska Katharina Brantner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pál SCHMITT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Konrad Szymański, Jacky Hénin, Νίκη Τζαβέλα, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Άννυ Ποδηματά, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler και Bastiaan Belder.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας (B7-0040/2009

- Teresa Riera Madurell και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, σχετικά με την εξωτερική ενεργειακή ασφάλεια (B7-0043/2009

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz και Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας (B7-0045/2009

- Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια (B7-0046/2009

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια (B7-0058/2009

- Helmut Scholz και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco, DESERTEC) (B7-0059/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Mario Mauro, ο οποίος ανακοινώνει ότι έξι ιταλοί στρατιωτικοί απεβίωσαν σήμερα σε τρομοκρατική επίθεση στην Καμπούλ στο Αφγανιστάν, και ζητεί να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμή των θυμάτων.

Ο Πρόεδρος συμφωνεί με την πρόταση αυτή.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου