Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2002B(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0037/2009

Разисквания :

PV 20/10/2009 - 12
CRE 20/10/2009 - 12

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 8.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0052

Протокол
вторник, 20 октомври 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия

12. Проект на общ бюджет 2010 г. (раздел III - Комисия) - Проект на общ бюджет 2010 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (разискване)
CRE

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия (C7 0127/2009 – 2009/2002(BUD)) и писмо № 1/2010 (SEC(2009)1133) за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година - Комисия по бюджети. Докладчик: László Surján (A7-0038/2009)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г.,
Раздел I – Европейски парламент,
Раздел II – Съвет,
Раздел IV – Съд,
Раздел V – Сметна палата,
Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет,
Раздел VII – Комитет на регионите, Раздел VIII – Европейски омбудсман, Раздел IX − Европейски надзорен орган по защита на данните [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

László Surján и Vladimír Maňka представиха своите доклади.

Изказа се Hans Lindblad (действащ председател на Съвета).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Annemie Neyts-Uyttebroeck (докладчик по становището на комисията AFET), Gay Mitchell (докладчик по становището на комисията DEVE), Jean-Pierre Audy (докладчик по становището на комисията CONT), Juan Fernando López Aguilar (докладчик по становището на комисията LIBE), Jutta Haug (докладчик по становището на комисията ENVI), Lena Ek (докладчик по становището на комисията ITRE), Cristian Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията IMCO), Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията REGI), Elisabeth Jeggle (докладчик по становището на комисията AGRI), Carmen Fraga Estévez (докладчик по становището на комисията РECH), Helga Trüpel (докладчик по становището на комисията CULT), Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията ECON), György Schöpflin (докладчик по становището на комисията AFCO), Edit Bauer (докладчик по становището на комисията FEMM), Alain Lamassoure, от името на групата PPE , Francesca Balzani, от името на групата S, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, James Elles, от името на групата ECR, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, и Angelika Werthmann, независим член на ЕП.

Изказа се Hans Lindblad.

Изказаха се: José Manuel Fernandes, Göran Färm и Jacek Włosowicz.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Заместник-председател

Изказаха се: Jürgen Klute, Bastiaan Belder, Daniël van der Stoep, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Giovanni La Via и Damien Abad.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Riikka Manner, Derek Vaughan, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Władysław Zemke, Seán Kelly и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се: Algirdas Šemeta, László Surján и Vladimír Maňka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 22.10.2009, точка 8.2 от протокола от 22.10.2009 и точка 8.3 от протокола от 22.10.2009.

Последно осъвременяване: 5 ноември 2009 г.Правна информация