Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2700(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0128/2009

Συζήτηση :

PV 11/11/2009 - 16
CRE 11/11/2009 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/11/2009 - 8.3
CRE 12/11/2009 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0064

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

16. Σύνοδος Kορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 18ης Νοεμβρίου 2009 στη Στοκχόλμη (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σύνοδος Kορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 18ης Νοεμβρίου 2009 στη Στοκχόλμη

Οι Cecilia Malmström (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Paweł Zalewski, Knut Fleckenstein, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Anna Rosbach, Nick Griffin, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Paweł Robert Kowal, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis και Hannes Swoboda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Marek Henryk Migalski και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Ρωσίας στη Στοκχόλμη στις 18 Νοεμβρίου 2009 (B7-0128/2009),

- Adrian Severin, Hannes Swoboda και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 18 Νοεμβρίου 2009 στη Στοκχόλμη (B7-0129/2009),

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Heidi Hautala, Werner Schulz, Bart Staes και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Στοκχόλμη στις 18 Νοεμβρίου 2009 (B7-0130/2009),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Στοκχόλμη στις 18 Νοεμβρίου 2009 (B7-0131/2009),

- Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,σχετικά με τη διάσκεψη ΕΕ-Ρωσίας στη Στοκχόλμη στις 18 Νοεμβρίου 2009 (B7-0132/2009),

- Willy Meyer, Τάκης Χατζηγεωργίου και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Στοκχόλμη στις 18 Νοεμβρίου 2009 (B7-0134/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.11.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου