Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0141/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0141/2009

Συζήτηση :

PV 24/11/2009 - 3
CRE 24/11/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2009 - 7.5
CRE 25/11/2009 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0089

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Προετοιμασία της Διάσκεψης Κορυφής της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της Διάσκεψης Κορυφής της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή

Οι Andreas Carlgren (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Andreas Carlgren, Σταύρος Δήμας, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Chris Davies, Bas Eickhout, Derk Jan Eppink, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi, Nick Griffin, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Yannick Jadot, Konrad Szymański, Sabine Wils, Paul Nuttall, Pilar del Castillo Vera, Linda McAvan και Fiona Hall.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Claude Turmes, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Timo Soini, Romana Jordan Cizelj, Saïd El Khadraoui, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Paweł Robert Kowal, David Campbell Bannerman, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Vladko Todorov Panayotov, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Werner Kuhn, Andres Perello Rodriguez, Anne Delvaux, Vittorio Prodi, Christine De Veyrac, Åsa Westlund, Eija-Riitta Korhola, Maria Da Graça Carvalho, Iva Zanicchi και Elie Hoarau.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rachida Dati, Csaba Sándor Tabajdi, Rareş-Lucian Niculescu, Marc Tarabella, Catherine Greze, Zoltán Balczó, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David-Maria Sassoli, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Franz Obermayr, Jolanta Emilia Hibner, Liisa Jaakonsaari και Axel Voss.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Carlgren και Σταύρος Δήμας.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jo Leinen, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Chris Davies, Satu Hassi, Bas Eickhout, Martin Callanan, Bairbre de Brún και Anna Rosbach, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (COP 15) (B7-0141/2009)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2009.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου