Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2790(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0250/2009

Συζήτηση :

PV 16/12/2009 - 10
CRE 16/12/2009 - 10

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2009 - 7.4
CRE 17/12/2009 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0117

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.4. Λευκορωσία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0248/2009, B7-0250/2009, B7-0251/2009, B7-0253/2009, B7-0254/2009, B7-0256/2009 και B7-0272/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0248/2009

(αντικαθιστά τιςB7-0248/2009, B7-0250/2009, B7-0251/2009, B7-0253/2009, B7-0254/2009 και B7-0256/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok και Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis και Marek Siwiec, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ivars Godmanis, Kristiina Ojuland και Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0117)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0272/2009 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

Ο Jacek Protasiewicz προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου