Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2806(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0266/2009

Συζήτηση :

PV 17/12/2009 - 12.2
CRE 17/12/2009 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2009 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0120

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.2.  Αζερμπαϊτζάν: Ελευθερία της έκφρασης(ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0264/2009, B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 και B7-0271/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0264/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0266/2009

(αντικαθιστά τις B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 και B7-0271/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:
Vytautas Landsbergis, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Ιωάννης Κασουλίδης, Anna Ibrisagic, Tadeusz Zwiefka και Jan Březina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Hannes Swoboda, Adrian Severin και Zoran Thaler, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Frédérique Ries και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Charles Tannock, Syed Kamall, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Helmut Scholz και Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0120)

Παρεμβάσεις

Η Laima Liucija Andrikienė προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 7, η οποία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου