Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2812(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0036/2010

Συζήτηση :

PV 20/01/2010 - 15
CRE 20/01/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2010 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0008

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0150/2009) που κατέθεσαν οι Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Kinga Göncz και Antonyia Parvanova, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0240/2009).

Η Silvia-Adriana Ţicău αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Inés Ayala Sender, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Hans-Peter Martin, Evgeni Kirilov, János Áder, Nadezhda Neynsky, Olga Sehnalová, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Miroslav Mikolášik, Evelyn Regner, Ádám Kósa, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Monika Smolková, Iosif Matula και Danuta Maria Hübner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Olbrycht, Csaba Sándor Tabajdi, Elena Băsescu, Ivailo Kalfin, Czesław Adam Siekierski, Katarína Neveďalová, Csaba Sógor και Kinga Göncz.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Γεώργιος Σταυρακάκης και Ivailo Kalfin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0031/2010)

- Michael Theurer και Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0032/2010)

- Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Daniel Cohn-Bendit και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0033/2010)

- Jaromír Kohlíček και Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0034/2010)

- Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Elisabeth Jeggle, Elena Băsescu, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan και Elena Oana Antonescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0036/2010)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4. των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Φεβρουαρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου