Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2552(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0100/2010

Συζήτηση :

PV 11/02/2010 - 10.2
CRE 11/02/2010 - 10.2

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2010 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0032

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.2. Μαδαγασκάρη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0099/2010, B7-0100/2010, B7-0101/2010, B7-0102/2010, B7-0103/2010 και B7-0104/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0099/2010

(αντικαθιστά τις B7-0099/2010, B7-0100/2010, B7-0101/2010, B7-0102/2010, B7-0103/2010 και B7-0104/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei και Licia Ronzulli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Louis Michel, Charles Goerens και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Raül Romeva i Rueda και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0032)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου