Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0134/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0055

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.4. Η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2010 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.2.2010).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 10 Μαρτίου 2010 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010, B7-0162/2010 και B7-0163/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0134/2010

(αντικαθιστά τιςB7-134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010 και B7-0163/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andrzej Grzyb, Jacek Protasiewicz και Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Adrian Severin, Kristian Vigenin και Marek Siwiec, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Gerben-Jan Gerbrandy και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski και Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0055)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0162/2010 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου