Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2592(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0174/2010

Συζήτηση :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0063

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Κούβα (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κούβα

Οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt, Izaskun Bilbao Barandica, Tomasz Piotr Poręba, Ilda Figueiredo, Bogusław Sonik, Richard Howitt, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Jiří Maštálka, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ramon Tremosa i Balcells, Francisco José Millán Mon, Antonio Masip Hidalgo και Fiorello Provera.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michael Gahler, João Ferreira, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Franz Obermayr, Alf Svensson, Anna Záborská και Angelika Werthmann.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido και Andris Piebalgs.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, sobre la situación de los presos políticos y de consciencia en Cuba (B7-0169/2010

- Fiorello Provera και Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την Κούβα (B7-0170/2010

- Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García και Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, sobre los presos de conciencia en Cuba (B7-0174/2010

- Renate Weber και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Κούβα (B7-0175/2010

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Κούβα και την περίπτωση του Orlando Zapata Tamayo (B7-0176/2010

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing και Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον θάνατο του κ. Zapata Tamayo στην Κούβα (B7-0177/2010

- Franziska Katharina Brantner και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον θάνατο του Zapata Tamayo στην Kούβα (B7-0178/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2010.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 5.25 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 6 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου