Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2602(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0190/2010

Συζήτηση :

PV 11/03/2010 - 12.2
CRE 11/03/2010 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0067

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.2. Η κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 και B7-0196/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0188/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010 και B7-0196/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro και Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo και María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Renate Weber, Marielle De Sarnez και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0067)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0195/2010 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου